ENPLFacebookkontaktregulamin

regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj Kiermashowe Sanki”:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej „Regulamin”) pod nazwą „Wygraj kiermashowe
sanki” („Konkurs”) określa warunki oraz zasady Konkursu prowadzonego poprzez
stronę internetową:
https://www.facebook.com/Kiermash/
2. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest Pauza In Garden Izabela Chyłek,
Dietla 17/17 , 31-070 Kraków, NIP 813 327 69 75
3. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/Kiermash/
4. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
a) „Komisja Konkursowa” – Komisja powołana przez Organizatora w celu rozstrzygania
wątpliwości związanych z Konkursem oraz oceny zgłoszeń konkursowych. Komisja
Konkursowa jest złożona z trzech osób będących przedstawicielem Organizatora.
Informacja o składzie Komisji może być przekazana na życzenie Uczestnika drogą
mailową;
b) „Konkurs” – akcja mająca na celu promowanie wydarzenia Kiermash Świąteczne
prezenty Online, w szczególności angażowanie użytkowników, opisana niniejszym
Regulaminem, pod nazwą „Wygraj kiermashowe sanki” w okresie i na warunkach
określonych w treści Regulaminu;
c) „Strona konkursowa” – strona https://www.facebook.com/Kiermash
d) „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania
wskazane w rozdziale 2 ust. 3 Regulaminu;
e) „Zwycięzca” – Uczestnik, który zdobył Nagrodę;
f) „Nagroda” – nagroda opisana w rozdz. 5 Regulaminu;
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią
fantową lub loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą
hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j.
Dz. U. z 2015 r., poz. 612, ze zm.).
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis
Facebook.com ani przez Facebook Inc.
Rozdział 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2
1. Udział w Konkursie oraz udostępnianie danych, związane z uczestnictwem w
Konkursie jest dobrowolne.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich
najbliższych rodzin oraz osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
3. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które:
a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
b) nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych lecz ukończyły lat 13 i posiadają
zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie – w przypadku tych
Uczestników okazanie zgody przedstawiciela ustawowego będzie warunkiem wydania
nagrody;
4. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą akceptacji Regulaminu udostępnienia
strony konkursowej ze strony Organizatora w kanale społecznościowym Facebook.com
oraz wykonania niezbędnych czynności konkursowych.
5. Nagrody dla Uczestników przyznawane są na zasadach opisanych w rozdz. 5.

Rozdział 3. Zasady i przebieg konkursu
1. Konkurs prowadzony jest w Internecie w okresie od momentu publikacji informacji
konkursowej na stronie www organizatora- 04.12.2020 roku.
2. Na początku Konkursu publikowana jest informacja z wyznaczeniem zadania
konkursowego.
3. Warunkiem klasyfikacji do zdobycia nagrody jest prawidłowe wykonanie zadania
konkursowego.
4. Do Konkursu można przystąpić w dowolnym momencie trwania Konkursu.

Rozdział 4. Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na:
-oznaczeniu pod postem konkursowym na fanpage osoby, którą chciałoby się zaprosić do konkursu.
-odpowiedź na pytanie konkursowe: kogo wziąłbyś na sanki Kiermashu i dlaczego?.
Zamieszczona odpowiedź powinna być oryginalna, stworzona przez Uczestnika.
-polubieniu fanpage Kiermash.
-udostępnieniu wydarzenia Świąteczne prezenty // Kiermash online na swoim profilu w serwisie Facebook.com oznaczenie hashtagiem #KiermashSwiatecznePrezenty.
2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe jeden raz.
3. Uczestnik może wygrać w całym Konkursie maksymalnie jedną Nagrodę, niezależnie
od tego ile razy zrealizował Zadanie Konkursowe.

3

4. Zadanie konkursowe musi być:
a. pozbawione wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych,
religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;
b. pozbawione treści reklamowych, dotyczących innego podmiotu niż Kiermash i
wystawcy biorący udział w wydarzeniu;
c. pozbawione treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w
szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
d. wykonane świadomie, dobrowolnie i osobiście. Nie dopuszcza się wykonywania
Zadania Konkursowego przez pośrednictwo osób trzecich;
e. opublikowane z rzeczywistego konta w kanałach społecznościowych użytkownika.
Nie dopuszcza się zgłoszeń konkursowych opublikowanych za pomocą fałszywych
profili.
5. Kryterium decydującym o zdobyciu Nagrody jest: kreatywność, oryginalność oraz
zgodność odpowiedzi z tematem Konkursu.
6. Zwycięzcy wybrani zostaną w Konkursie przez Komisję Konkursową na podstawie
ww. kryteriów.

Rozdział 5. Zwycięzcy i Nagrody
1. Nagrody w Konkursie są wskazane w Rozdziale 5 punkt 4.
2. Nagrody przyznawane są po zakończeniu Konkursu.
3. Zwycięzcami wśród Uczestników zostaje 1 (słownie: jedna ) osoba która zgłosiły
najbardziej oryginalne, kreatywne i zgodne z tematem Konkursu odpowiedzi na Zadanie
Konkursowe, wraz z publicznym udostępnieniem podstony w serwisie Facebook.com
4. Nagrodą w Konkursie dla każdego Zwycięzcy jest bon podarunkowy::
a. Sanki Mountain Boy Slideworks oraz bon na zakupy w u wybranych wystawców
wydarzenia Świąteczne prezenty // Kiermash online o wartości: 100 pln brutto
(słownie: sto złotych)
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych,
warunkiem wydania nagrody będzie przedstawienie pisemnej zgody opiekuna
prawnego na udział w Konkursie.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 grudnia podczas wydarzenia Świąteczne prezenty //
Kiermash online
7. Wyłonieni Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o fakcie
przyznania Nagrody poprzez stronę internetową: Świąteczne prezenty // Kiermash
onlinee oraz komunikator Messenger.
8. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie skontaktować się ze Zwycięzcą z przyczyn
leżących po stronie Zwycięzcy, nie otrzyma odpowiedzi na przesłane, zgodnie z

4
Rozdziałem 5 punkt 7 Regulaminu, powiadomienie o wygranej, Organizator nie będzie
zobowiązany do przekazania Nagrody.
9. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę
rzeczową.

Rozdział 6. Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie w terminie do dnia ogłoszenia wyników prawo do
wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika:
a. naruszającego postanowienia Regulaminu, w tym Uczestnika, który zgłosił Zadanie
konkursowe podlegające wykluczeniu na podstawie sprzeczności z Rozdziałem 4
Regulaminu,
b. którego działania w ramach Konkursu godzą w wizerunek i/lub dobre imię
Organizatora lub markę Kiermash lub marki wystawców (np. zawarcie w Zadaniu
konkursowym treści dyskredytujących Organizatora lub marki wystawców),
c. zakłócającego funkcjonowanie procesów przetwarzania, udostępniania, gromadzenia
danych poprzez stronę internetową.
2. Jeśli któryś ze Zwycięzców zostanie wykluczony przez Organizatora, traci prawo do
Nagrody, a Komisja Konkursowa dokona wyboru innego Zwycięzcy na zasadach
opisanych w Rozdziale 5, spośród Uczestników spełniających kryteria niniejszego
Regulaminu.
3. Informacja o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursie zostanie przekazana
Uczestnikowi drogą elektroniczną.
4. Zwycięzcy Konkursu przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz
prawa zależne do zgłoszonych odpowiedzi w ramach Zadania Konkursowego, a także
wszelkich utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, będących składnikami zgłoszenia konkursowego, w sytuacji gdy
ich odpowiedzi zostaną nagrodzone, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na
następujących polach eksploatacji:
a. wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne
odtwarzanie, publikacja w Internecie, w tym także na stronach www Organizatora i
stronach www marki oraz w mediach społecznościowych marki.
b. publikowanie, publiczne odtwarzanie i przedrukowywanie na materiałach
promocyjno-informacyjnych Organizatora Konkursu, wykorzystywanych w ramach
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
5. Przekazanie przez Zwycięzcę Konkursu praw autorskich w zakresie wskazanym
powyżej następuje w zamian za otrzymaną Nagrodę w Konkursie.

Rozdział 7. Dane osobowe
1. Administratorem danych Konkursu prowadzonego w ramach Strony konkursowej jest
Organizator. Dane zbierane są w związku z realizacją i rozstrzygnięciem Konkursu.

5
2. Dane osobowe Uczestników (w przypadku zwycięstwa w Konkursie: imię, nazwisko)
będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U, z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) w
celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia Zwycięzców i przekazania im
nagród oraz rozliczenia Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Uczestnik Konkursu może dobrowolnie
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i
promocyjnych Organizatora.
4. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania
oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Rozdział 8. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres
Organizatora, pocztą elektroniczną na adres: izabela.chylek@gmail.com.
2. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Komisję
Konkursową Organizatora.
3. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania
reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną (w zależności od sposobu złożenia
reklamacji) w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji do Organizatora.
Rozdział 9. Postanowienia końcowe
1. Informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień i
obowiązków Uczestnika i Organizatora określa Regulamin.
2. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna:
a. na stronie: https://www.kiermash.pl/regulamin/
3. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem:
a. drogą elektroniczną pod adresem: izabela.chylek@gmail.com
b. przez Messengera: https://www.facebook.com/Kiermash/

REGULAMIN uczestnictwa w targach KIERMASH (dalej „Regulamin”) 

§ 1 DEFINICJE

 a. „Organizator” – organizatorem targów jest Pauza In Garden Izabela Chyłek z siedzibą w Krakowie (31-070), przy ul. Dietla 17/17, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8133276975.

b. „Uczestnik” – każda osoba, wystawiająca swoje produkty, odwiedzająca i w każdy inny sposób biorąca udział w targach KIERMASH

Uczestnikiem KIERMASHU może być osoba fizyczna, która ukończyła 10 rok życia, oraz osoby małoletnie (dzieci) w asyście rodziców lub opiekunów.

c. „KIERMASH” – targi mody niezależnej i designu użytkowego odbywające się w Krakowie i organizowane przez Pauza In Garden Izabela Chyłek z siedzibą w Krakowie (31-124), przy ul. Rajskiej 12, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8133276975.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. KIERMASH prowadzony jest w celu promocji polskiej mody niezależnej i designu użytkowego oraz jej twórców.

2. KIERMASH zaprasza do współpracy różnego rodzaju partnerów i patronów oraz imprezy towarzyszące i inne targi (np. targi kulinarne, targi mody dziecięcej itp.)

3. Wstęp na KIERMASH jest bezpłatny. Impreza ma na celu wspieranie, promowanie i rozpowszechnianie prac polskich twórców związanych z modą i designem.

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KIERMASHU

1. Uczestnik biorąc udział w KIERMASHU wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych imprezy i jej kolejnych edycji w ramach:

Art. 81.

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem

przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

2. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć i nagrań video utrwalających wizerunek Uczestnika przysługiwać będą Organizatorowi.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opracowania zdjęć i nagrań video oraz dokonywania montaży i retuszy podyktowanych wymogami estetyki. Uczestnik wyraża niniejszym, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku uwzględniającego wprowadzone przez Organizatora na podstawie postanowień niniejszego ustępu zmiany, modyfikacje, montaże, retusze.

4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach video, w tym na jego rozpowszechnianie. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia Organizatora do wielokrotnej publikacji w każdym czasie oraz wykorzystania na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, na jakich wykorzystywane będą zdjęcia i nagrania video, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika, a w szczególności do:

a) rozpowszechniania, bez ograniczenia co do czasu lub terytorium, w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami lub wszelkimi innymi treściami, wizerunku Uczestnika

b) utrwalania i zwielokrotniania zdjęć i nagrań video, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika lub ich fragmentów techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką analogową, audiowizualną, cyfrową i światłoczułą, na nośnikach audiowizualnych, na kasetach wideo, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, CD ROMie, CD-RW, Video CD, Mini Disc oraz odtwarzaczach MP3 lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z utworów lub ich części, na dysku komputerowym jak i innych nośnikach, na egzemplarzach czasopism i innych wydawnictw;

c) wprowadzania zdjęć i nagrań video, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika lub ich fragmentów do pamięci komputera lub sieci multimedialnych;

d) wykorzystania wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach i nagraniach video lub ich fragmentach dla potrzeb prowadzenia promocji KIERMASHU, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych, gadżetach i materiałach promocyjnych itp.;

e) wykorzystania (w tym rozpowszechniania) wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach i nagraniach video lub ich fragmentach poprzez ich publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie, także w sieciach telekomunikacyjnych telefonii ruchomej lub stacjonarnej oraz sieciach IP (w tym przekazy tekstowe (sms) oraz wizualne (mms))

§ 4 PRAWA AUTORSKIE

1. W myśl art. 81 ust. 2 Uczestnik zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich.

§ 5 ZMIANA REGULAMINU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie www.kiermash.pl

§ 6 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z KIERMASHEM należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” na następujący adres: mateusz@kiermash.pl,
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

3. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą emaila zwrotnego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin KIERMASHU jest dostępny na Stronie www.kiermash.pl przez cały okres trwania KIERMASHU. Ponadto, Regulamin KIERMASHU jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje o KIERMASHU zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem KIERMASHU stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu KIERMASHU w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.