ENPLFacebookkontaktregulamin

regulamin

REGULAMIN uczestnictwa w targach KIERMASH (dalej „Regulamin”) 

§ 1 DEFINICJE

 a. „Organizator” – organizatorem targów jest Pauza In Garden Izabela Chyłek z siedzibą w Krakowie (31-029), przy ul. Morsztynowskiej 4/20, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8133276975.

b. „Uczestnik” – każda osoba, wystawiająca swoje produkty, odwiedzająca i w każdy inny sposób biorąca udział w targach KIERMASH

Uczestnikiem KIERMASHU może być osoba fizyczna, która ukończyła 10 rok życia, oraz osoby małoletnie (dzieci) w asyście rodziców lub opiekunów.

c. „KIERMASH” – targi mody niezależnej i designu użytkowego odbywające się w Krakowie i organizowane przez Pauza In Garden Izabela Chyłek z siedzibą w Krakowie (31-124), przy ul. Rajskiej 12, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8133276975.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. KIERMASH prowadzony jest w celu promocji polskiej mody niezależnej i designu użytkowego oraz jej twórców.

2. KIERMASH zaprasza do współpracy różnego rodzaju partnerów i patronów oraz imprezy towarzyszące i inne targi (np. targi kulinarne, targi mody dziecięcej itp.)

3. Wstęp na KIERMASH jest bezpłatny. Impreza ma na celu wspieranie, promowanie i rozpowszechnianie prac polskich twórców związanych z modą i designem.

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KIERMASHU

1. Uczestnik biorąc udział w KIERMASHU wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych imprezy i jej kolejnych edycji w ramach:

Art. 81.

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem

przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

2. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć i nagrań video utrwalających wizerunek Uczestnika przysługiwać będą Organizatorowi.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opracowania zdjęć i nagrań video oraz dokonywania montaży i retuszy podyktowanych wymogami estetyki. Uczestnik wyraża niniejszym, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku uwzględniającego wprowadzone przez Organizatora na podstawie postanowień niniejszego ustępu zmiany, modyfikacje, montaże, retusze.

4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach video, w tym na jego rozpowszechnianie. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia Organizatora do wielokrotnej publikacji w każdym czasie oraz wykorzystania na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, na jakich wykorzystywane będą zdjęcia i nagrania video, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika, a w szczególności do:

a) rozpowszechniania, bez ograniczenia co do czasu lub terytorium, w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami lub wszelkimi innymi treściami, wizerunku Uczestnika

b) utrwalania i zwielokrotniania zdjęć i nagrań video, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika lub ich fragmentów techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką analogową, audiowizualną, cyfrową i światłoczułą, na nośnikach audiowizualnych, na kasetach wideo, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, CD ROMie, CD-RW, Video CD, Mini Disc oraz odtwarzaczach MP3 lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z utworów lub ich części, na dysku komputerowym jak i innych nośnikach, na egzemplarzach czasopism i innych wydawnictw;

c) wprowadzania zdjęć i nagrań video, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika lub ich fragmentów do pamięci komputera lub sieci multimedialnych;

d) wykorzystania wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach i nagraniach video lub ich fragmentach dla potrzeb prowadzenia promocji KIERMASHU, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych, gadżetach i materiałach promocyjnych itp.;

e) wykorzystania (w tym rozpowszechniania) wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach i nagraniach video lub ich fragmentach poprzez ich publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie, także w sieciach telekomunikacyjnych telefonii ruchomej lub stacjonarnej oraz sieciach IP (w tym przekazy tekstowe (sms) oraz wizualne (mms))

§ 4 PRAWA AUTORSKIE

1. W myśl art. 81 ust. 2 Uczestnik zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich.

§ 5 ZMIANA REGULAMINU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie www.kiermash.pl

§ 6 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z KIERMASHEM należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” na następujący adres: mateusz@kiermash.pl,
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

3. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą emaila zwrotnego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin KIERMASHU jest dostępny na Stronie www.kiermash.pl przez cały okres trwania KIERMASHU. Ponadto, Regulamin KIERMASHU jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje o KIERMASHU zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem KIERMASHU stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu KIERMASHU w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.